komunikat-dla-rodzicow.jpg

Drodzy rodzice, uprzejmie informuję, że  w piątek 26 marca 2021r zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 obowiązujące od 29 marca 2021r ( Dz.U z 26 marca 2021r poz.561).Na jego podstawie w okresie od 29 marca do 9 kwietnia ogranicza się, między innymi, funkcjonowanie publicznych przedszkoli.Zajęcia w przedszkolu są zorganizowane na wniosek

1.rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2.rodziców dzieci, którzysą zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

a. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

b.realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

c. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

d.wykonują działania ratownicze,

e. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

f. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

g.są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

i. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

j.są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Podpisany dokument należy  złożyć w naszej skrzynce pocztowej  lub przesłać skan bądź fotografię na adres przedszkole14@przedszkole14.com 

Osoby, które to zrobiły to w piątek 26 marca 2021r – nie muszą składać ponownie.

Dla dzieci rodziców pracujących w innych branżach niż powyższe, zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  za pomocą sytemu iPrzedszkole.Dzieci realizujące zajęcia w formie stacjonarnej – nie są objęte kształceniem na odległość .

Prosimy rodziców o dostosowanie się do nadal obowiązującego reżimu sanitarnego i nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi.